ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ