ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು 2023 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ