2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಸಭೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: 25-05-2023