“ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ರಚನೆಯತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ” ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ