ಆಗಸ್ಟ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ದತಿಯ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ