ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂತಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್‍ಲಿಂಕ್