ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ