ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ