ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನವರಿ-2021 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಗೆಗೆ