ದಿನಾಂಕ 13-09-2020, 27-09-2020 ಹಾಗೂ 04-10-2020ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ