ನ್ಯಾಕ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ವಿ.ವಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ