2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ