ಡಿಎಸ್‍ಟಿ-ಪರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ Project Fellow ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ