ಮೈ.ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ E-Payment Gateway Service Facility ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ Banking Sector ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ