ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಮುಕ್ತ ಐಚ್ಛಿಕ (Open Elective) ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ