ಮೈ.ವಿ.ವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಮಾಹಿತಿ