ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ