ದಿನಾಂಕ : 09-11-2019ರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 30-11-2019ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ