ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ