ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಪಟ್ಟಿ (Gradation List) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ