ವಿ.ವಿಯ ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಹಬ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಬಂಧ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ