2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ, ಬಿಕಾಂ ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ