ಕು. ಮೈಥಿಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗರವರು UGC-MOOC's SWAYAM ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾ 87% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ