ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 2019ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ