ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ