ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು Specialized/Specified Program ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ