2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿಎ. ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ, ಬಿಕಾಂ. ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ