ಮೈ.ವಿ.ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಿರು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಣೆ