ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು NIRF Ranking 2019ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 54ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ