ಯುಪಿಇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿ.ವಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ