ಹಿಂದಿ

zsÉåÃAiÀÄ

क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप मेंहिंदी का संवर्धन और विकास

UÀÄj

»A¢ ¸Á»vÀå, ¨sÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉëÃvÀæzÀ §UÉÎ ªÉâPÉ PÀ°à¸ÀĪÀ°è

»A¢ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀªÀÅ «¨sÁUÀªÀÅ «zÁåyðUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÉ.

 

GzÉÝñÀ

·       «zÁåyðUÀ¼À°è G£ÀßvÀ ªÀÄlÖ ²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀézÀ CjªÀÅ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

·       ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À CjªÀÅ

·       «zÁåyðUÀ¼À°è ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉAiÀÄ §UÉÎ ¨ÉÆÃzsÀ£Á CjªÀÅ

·       LaÑPÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV(¸Á»vÀå, ¨sÁµÉ, DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À°è EªÀÅUÀ¼À ¥ÁvÀæ)

·       ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è »A¢ ¨sÁµÉ ¥ÁvÀæzÀ CjªÀÅ

 

¥ÀæwµÁ×¥À£É;-

¸ÁßvÀÛPÉÆÃvÀÛgÀ »A¢ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀªÀÅ 1959gÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. F CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÀAvÀºÀ ºÁUÀÆ »A¢ÃAiÀÄ°è JA.J JA§ F CzsÀåAiÀÄ£À «µÀAiÀÄ J®èjUÀÆ zÉñÀzÀ J¯Áè PÀqÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ  CzsÀå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÆæÃ. J£ï. £ÁUÀ¥Àà, ¥ÉÆæÃ. JA. gÁeÉñÀégÀAiÀÄå, qÁ. »ÃgÀtªÉÄÊ, qÁ. JªÀiï.J¸ï. PÀÈPÀë÷ÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ qÁ. J£ï.J¸ï. zÀQëtªÀÄÆwð EªÀgÀÄUÀ½UÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

 

ªÀiÁf ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ:-

·       ¥ÉÆæÃ. J£ï. £ÁUÀ¥Àà

·       ¥ÉÆæÃ. gÁeÉñÀégÀAiÀÄå

·       ¥ÉÆæÃ. JªÀiï.J¸ï. PÀÈPÀë÷ÚªÀÄÆwð

·       qÁ. J£ï.J¸ï. zÀQëtªÀÄÆwð

·       ¥ÉÆæÃ. eÉ.J¸ï. PÀĸÀĪÀiïVÃvÁ       

·       ¥ÉÆæÃ. ªÀiÁ®w lAqÀ£ï

·       ¥ÉÆæÃ. w¥ÉàøÁé«Ä

·       ¥ÉÆæÃ. «.r. ºÉUÀqÉ

·       ¥ÉÆæÃ. ±À²zsÀgï J¯ï. UÀÄrUÉ£ÀªÀgï

 

zÉÃtÂUÉ:-

GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ zÉÃtÂUÉ:-

                GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ zÉÃtÂUÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ KQÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ(4,00,000/-) ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä(1,00,000/-) UÀ¼À JgÀqÀÄ zÉtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ eÁjUÉ vÀA¢zÉ. F «¨sÁUÀªÀÅ C£ÀĪÁzÀ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÉ.

 

zÉÃtÂUÉAiÀÄ ªÉÆvÀÛ:-

        ¥ÀæxÀªÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¢éwÃAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CvÀÄå£ÀßvÀ CAPÀ UÀ½¹zÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ ²æà gÁªÀÄPÀÈPÀë÷Ú¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ªÀÄÄzÀÝ°AUÀªÀÄä gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä «ZÁgÀ¢Ã AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ ¤¢ü¬ÄAzsÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 

a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀUÀ¼ÀÄ:-

·       ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV »A¢ ¥ÉÆæÃ. £ÁUÀ¥Àà ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ(JA. J. £À°è ¥ÀæxÀªÀÄ gÁåAPï ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ)

·       ²æêÀÄw «Ä¯ÉðZÁ EA¢gÁ PÀ£Àégï QµÀ£ï¯Á¯ï eÉÊ£ï zÀwÛ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ(“PÀ©ÃgïzÁ¸ï”£À°è Cwà ºÉZÀÄÑ CAPÀ UÀ½¹zÀ «zÁåyðUÉ)

·       PÉ.«. ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð ªÉĪÉÆÃjAiÀįï JA.J »A¢ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ(¨sÁµÁ «eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è Cwà ºÉZÀÄÑ CAPÀ UÀ½¹zÀ «zÁåyðUÉ)

 

GvÀÛªÀÄ C¨sÁå¸À:-

        »A¢ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæwà ªÀµÀð “¥Àæw¨sÁ’ JA§ ºÉ¸Àj£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÉzÉ. ¸Á»vÀå ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è «zÁåyð¼ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä ¥Àæw ªÀµÀðªÀÇ “¥Àæw¨sÁ” ¢ªÀ¸ï DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.