ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊ. ದೇವರಾಜ. ಟಿ. ಎಸ್

 

ಹುದ್ದೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419329

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

2419369

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ 

fo@uni-mysore.ac.in

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್

http://www.uni-mysore.ac.in/english-version/drtsdevaraja

 

Contacts

 

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನಾಗರತ್ನಮ್ಮPh: 2419329
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಧಾPh: 2419284