ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ
ಇಮೇಲ್: Chairperson.soc.uom@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ – 0821-2419647
                        ಕಛೇರಿ - 2419889