ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಕೆ. ನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 

 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

•ಡಾ. ಸುರೇಶ.ಆರ್

•ಡಾ. ರಾಚೋಟಿ ದೇವರು

•ಡಾ. ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ

•ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತ.ಎಸ್.ಎಂ