ಕೋರ್ಸ್ ವಿವರ

ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ
1.ಎಂ.ಎ. 2 ವರ್ಷಗಳು ಕಲಾವಿಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ
2.ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ