ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,

ದೂರವಾಣಿ : 0821-2419708 

ದೂರವಾಣಿ(ಕಛೇರಿ): 0821-2419709