ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಲಾವಾಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ