ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ. ಕೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು