ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳ) ವಿವರ

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು ಕಾಲಾವಧಿ ಅರ್ಹತೆ ಮಾನದಂಡ
1  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 2 ವರ್ಷಗಳು(4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು) ಬಿ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 45% ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳು
2 ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55%