ಕುಲಸಚಿವರು(ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ)

ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಎಂ. ಮಹಾದೇವನ್

 

ಹುದ್ದೆ

ಕುಲಸಚಿವರು(ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ) 

ದೂರವಾಣಿ  

2419273

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

2419396

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

re@uni-mysore.ac.in

 
 
 

 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಫ್ರಭಾಕರ.ಕೆPh: 2419220
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಹೇಮಲತಾPh: 2419273