ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊ. ಆಯಿಷಾ ಎಂ. ಶರೀಫ್

 

ಹುದ್ದೆ

ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)

ದೂರವಾಣಿ

2419666

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

vc@uni-mysore.ac.in

 

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ Ph: 2419666
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆPh: 2419200