ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್

 

ಹುದ್ದೆ

ಕುಲಪತಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419666

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

vc@uni-mysore.ac.in

 

 

ಡಾ. ಚೇತನ್. ಹೆಚ್.ಕೆ

 

ಹುದ್ದೆ

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419788

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

so@uni-mysore.ac.in

 

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ Ph: 2419666
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆPh: 2419200