ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ

  1. ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ.,  
  2. ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ 5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್
  3. ಬಿ.ಕಾಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ- 5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್
  4. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾನೂನು.

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು